De korte versie:
Ik ben dol op tevreden klanten.

Als jij houdt van een betrouwbare leverancier die haar uiterste best voor je doet, gaan we samen voor een duurzame relatie ;-)

Algemene verkoopvoorwaarden van AuraSoma.nu

Voorafgaande bepaling: Voor overeenkomsten tussen AURUM.CENTER en haar klanten door middel van verkoop op afstand via internet, brief, telefoon, e-mail of op andere wijze gelden uitsluitend de volgende verkoopvoorwaarden.

1. Identiteit/Contact

AURUM.CENTER

de Vlinder

Vilgert 14

6086 NM Neer

Nederland

Eigenaar: Wendy Feytons

Tel. +32 478 111 400

welkom@aurum.center

AURUM.CENTER

 

BTW nummer: NL004275171B39

Definitie van de klant/consument

De wederpartij van AURUM.CENTER, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan AURUM.CENTER zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor AURUM.CENTER in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

2. Producten

AURUM.CENTER exploiteert voor zakelijke doeleinden een internetsite onder AURUM.CENTER
Klanten hebben de mogelijkheid via deze internetsite in de onlineshop producten te verwerven. Hierbij verwijzen wij naar de op de site aanwezige catalogus. De presentatie van de producten op de internetsite vertegenwoordigt geen offerte aan de klant.

3. Hoe komt een overeenkomst tot stand

De producten worden per stuk op de internetsite van AURUM.CENTER beschreven.

De klant kan de producten, die hij/zij wil kopen, aanklikken. Vervolgens worden de producten in een virtueel winkelmandje gezet. In dit winkelmandje worden de producten verzameld en aldaar achtereenvolgens en overzichtelijk getoond en de klant als zijn/haar toekomstige bestelling weergegeven.

De klant kan de verschillende producten uit het winkelmandje verwijderen en andere producten toevoegen. Hij/zij ziet op ieder moment zijn/haar actuele keuzes.

Nadat de klant het winkelmandje met de producten heeft gevuld, geeft hij/zij aan AURUM.CENTER zijn/haar persoonlijke gegevens en het leveringsadres door. Hij/zij geeft AURUM.CENTER tevens zijn/haar geldige e-mailadres en telefoonnummer door, waaronder hij/zij voor AURUM.CENTER bereikbaar is.

De inhoud van het winkelmandje vertegenwoordigt een order in de zin van een koopovereenkomst, van de klant aan AURUM.CENTER. De klant stuurt deze order na controle van zijn/haar gegevens elektronisch naar AURUM.CENTER.

AURUM.CENTER accepteert deze order door middel van levering van de bestelde producten aan de klant.

Er bestaat geen verplichting voor AURUM.CENTER een order aan te nemen.

De weigering van een order behoeft geen verklaring en informatie hierover kan de klant per e-mail worden toegezonden.

4. Voorbehoud voor gelijkwaardige levering - indien goederen niet beschikbaar zijn, bestaat geen leveringsverplichting

AURUM.CENTER doet haar uiterste best de bestelde goederen binnen een tijdsbestek van 3 tot 20 werkdagen na ontvangst van de order te leveren. Zij is echter afhankelijk van de leveringen door de producenten, waaronder Aura-Soma Products Ltd. in Engeland.

Indien de door de klant bestelde producten niet direct bij AURUM.CENTER beschikbaar zijn, dan is AURUM.CENTER bevoegd, deelleveringen uit te voeren of voor deze producten van de order af te zien.

In ieder geval zal AURUM.CENTER haar klanten hierover onmiddellijk informeren.

5. Prijssamenstelling / leverings- en verzendkosten

Alle getoonde productprijzen zijn inclusief BTW.

AURUM.CENTER berekent voor iedere zending verzendkosten volgens de actuele tarieven van het gekozen post- c.q. leveringsbedrijf.

Voor leveringen buiten België gelden de daarvoor geldende verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

6. Wijze van betaling

Via de internetsite van AURUM.CENTER kan er enkel online betaald worden. Deze online transacties verlopen via een beveiligde betaalomgeving.

7. Uitleg over ontbinding en gevolgen

Voor verzending van de bestelling aan AURUM.CENTER, dus voordat de klant de bestelling in het winkelmandje doorstuurt aan AURUM.CENTER, wordt de klant schriftelijk op het ontbindingsrecht van zijn/haar bestelling en het ontbindingsrecht van een reeds door AURUM.CENTER aangenomen bestelling en de gevolgen hiervan als volgt geïnformeerd:

De klant kan zijn orderbevestiging/aankoopovereenkomst binnen 7 werkdagen herroepen. Een verklaring of reden hoeft hij/zij hiervoor niet te geven. De herroeping dient op schriftelijke wijze te geschieden (per brief, fax, e-mail) of door terugzending van de ongeopende & onbeschadigde producten. De ontbindingstermijn begint op het moment van ontvangst van de bestelde producten, bij deelleveringen desbetreffend met de aankomst van de deelleveringen. Het moment van herroeping wordt bepaald door melding van de herroeping of terugzending van de producten, daarbij is de dag van melding of terugzending bepalend. De termijn staat vast, ook al komt de melding of terugzending later bij AURUM.CENTER binnen. De terugzending dient binnen 30 dagen na het moment van herroeping te geschieden.

De herroeping en terugzending van de producten dient te geschieden aan AURUM.CENTER, de Vlinder, Wendy Feytons, Baan naar Bree 103/1, 3990 Peer, België.

De herroeping en terugzending van producten heeft onderstaande gevolgen:

De aan beide zijden ontvangen prestaties dienen te worden geretourneerd en de ontvangen producten dienen te worden teruggezonden binnen 30 dagen na herroeping.

Indien de klant de ontvangen producten niet of gedeeltelijk niet, of gedeeltelijk in verslechterde toestand retourneert, dan dient de klant de waarde te vergoeden.

Producten worden in voornoemd geval op kosten van AURUM.CENTER teruggezonden.

8. Geldigheidsduur van de prijzen

Informatie over de geldigheidsduur van de prijzen wordt uitsluitend via de internetsite verstrekt.

9. Klantenservice informatie, garantstelling/garanties en beschadigde zendingen

De garantstelling volgt het Europese Recht. AURUM.CENTER staat ervoor in dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn. Gebreken aan de geleverde producten dienen onmiddellijkuiterlijk binnen 48 uur na ontvangst - te worden doorgegeven aan AURUM.CENTER.

Gebreken worden voor zover mogelijk door AURUM.CENTER verholpen door het gebrek te herstellen (verbetering) of door levering van gebrekenvrije producten met inachtneming van de daarvoor benodigde tijd.

Indien de verbeterde of nieuwe levering niet voldoet, heeft de klant na overleg met AURUM.CENTER het recht op betalingsvermindering of annulering van desbetreffende order.

Indien de klant een beschadigde zending ontvangt, wordt hij/zij geacht deze te weigeren de zending niet aan te nemen met de schriftelijke opmerking “aanname op basis van beschadiging geweigerd”.

10. Bewaren van persoonlijke gegevens

Alle in de communicatie met de klant gebruikte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Alleen die voor de afhandeling van de koopovereenkomst benodigde persoonlijke gegevens worden opgeslagen en ter afwikkeling van de overeenkomst benut.

(Alleen met nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant worden zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt. Deze toestemming kan de klant op ieder moment zonder opgave van reden herroepen.)

11. Mogelijkheden tot correctie van een bestelling voor overeenkomstvastlegging

Telefonisch of per e-mail kan er een correctie van een bestelling worden uitgevoerd.

12. Therapeutische claims

De producten worden gebruikt in het Aura-Soma Colour-Care-Systeem, dat zich focust op resonantie en energie velden.

AURUM.CENTER claimt noch impliceert therapeutische of healing effecten voor de fysieke systemen van het lichaam als gevolg van de toepassing/het gebruik van de aangeboden gezondheidsproducten of de Aura-Soma Colour-Care producten. Dientengevolge kunnen geen therapeutische claims worden gemaakt.

13. Aansprakelijkheid

13.1         Indien door AURUM.CENTER geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van AURUM.CENTER jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "9. Klantenservice informatie, garantstelling/garanties en beschadigde zendingen" is geregeld.

13.2.         Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van AURUM.CENTER beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

13.3.         Onverminderd het bovenstaande is AURUM.CENTER niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.

14. Rechts- en forumkeuze

Voor meer informatie kan u terecht op deze website.

AURUM.CENTER - augustus 2020